Oldalsáv

GINOP 6.2.3 pályázat

GINOP-6.2.3-17-2017-00021 - A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tagintézményeiben


A Projektre megítélt támogatás összege 549 394 956 Ft.

Támogatási intenzitás: 100%

A projektet az Európai Szociális Alap társfinanszírozza.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.01.29.

A Projekt fizikai befejezése: 2021.03. 31.

 

A felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdette meg.

Jelen beavatkozás célja a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, valamint az egész életen át tartó tanulásra – ennek részeként az érettségi vizsgát adó képzésbe lépésre – való képessé tétel érdekében.

A projekt részletes céljai: - Az életpálya-építés központba helyezése, a karrier tanácsadás és a pályaorientációs eszközök felhasználásával. - Modulrendszerű tananyag kialakítása, sok választható elemmel, rugalmas, az egyéni tanulási utakat támogató, a tehetséggondozást segítő, gyakorlati, tantermen kívüli, epochális, projekt alapon megszervezett képzési rendszer működtetése - Kompetencia alapú program kialakítása, az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák eredményes, hatékony fejlesztése. - Ágazatközi (pl. szociális, egészségügyi, ifjúsági, gazdasági, köznevelési, non-profit stb) együttműködések és partnerség kialakítása a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. - A digitális közösségi alkotóműhely pedagógiai módszertanának bevezetése a kedvezményezett intézmények körében a korai pályaorientáció, pályakorrekció, a tehetségazonosítás és tehetséggondozás hatékonyságának növelése, a versenyképes szakmatudás biztosítása, a vállalkozói kompetenciák fejlesztése, valamint az iskolai lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében. - A kilencedik osztályban történő lemorzsolódás megelőzése a Centrumban a tagintézményi sajátosságokra épülő egyedi beszoktató program kidolgozásával és bevezetésével, - A kilencedikes tanulóknak és a kilencedikeseket oktató tanároknak nyújtandó komplex szolgáltatások kiépítése a Centrumban, mely szolgáltatások lehetővé teszik a kihívásokban leírt tanulói nehézségek leküzdését, - Az alapkészségek fejlesztését és az interaktív, bevonásra épülő módszertani fejlesztések bevezetését segítő programok indítása a tagintézményekben, - A felsőbb évfolyamokban a tehetséggondozás és a végzősök továbbtanulási, munkába helyezési támogató programjának kidolgozása, - A tagintézmények közösségfejlesztési és személyiségfejlesztési tevékenységeinek támogatása - A lemorzsolódás által veszélyeztetettek kiszűrése és egyéni fejlesztése, az elkerülhetetlenül kilépők tanulásba visszatérését támogató második esély rendszer tagintézményi szintű kiépítése.

A Centrum vállalta, hogy

 1. a tanulmányi eredmények 2%-kal javulnak a tanulócsoportok esetében. Bázisértéke a 2018/2019-es tanév I. féléves tanulmányi eredményei, a célérték a 2019/2020 tanév végi eredmények.
 2. a középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszonyok megszűnési száma 2%-kal csökken az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva
 3. az alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban 200 fő tanulót bevon.


A szakmai programok az alábbi helyszíneken valósulnak meg:

 • Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,
 • Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,
 • Dunaújvárosi SZC Hild József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája,
 • Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája,
 • Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma,
 • Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma,
 • Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

Infrastrukturális beruházások lebonyolítása:

 1. Digitális Közösségi Alkotóműhely (DKA) kialakítása, működtetése
 2. Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma közösségi tereinek kialakítása, működtetése
 3. Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakiskolája és Kollégiuma Bocskai Utcai Telephelye közösségi tereinek kialakítása, működtetése 

 

A projektünket „jó gyakorlatként” minősítették

 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal tartott Tematikus Konzultációs Napokat, a GINOP-6.2.3-17 azonosító számú, „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” elnevezésű projektben résztvevő szakképzési centrumok képviselői részére.

A 2018. június 6-án és 7-én megtartott események programjának középpontjába a „jó gyakorlatokat” állították a szakmai megvalósítók, akik olyan szakképzési centrumokat kértek fel előadónak, amelyek a GINOP-6.2.3-17 kedvezményezettjeiként figyelemreméltó módon készítették el az Intézkedési- és Cselekvési terveket, valamint a Helyzetértékelési dokumentumokat.

A Tematikus Konzultációs Napokon részt vett Magyar Zita Főigazgatói Jogkörben Eljáró Szakmai Főigazgató-Helyettes Asszony és Bordás Rita Projektirányítási Főigazgató-Helyettes Asszony is. Köszöntőikben mindketten hangsúlyozták a hasonló szakmai kezdeményezések fontosságát és az együttműködés gyakorlati hasznát is.

 

DUNAÚJVÁROSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fábos Zsolt Fábos Zsolt A második nap utolsó szakmai előadásában a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum jó gyakorlatát ismerhették meg az érdeklődők. Fábos Zsolt projektmenedzser elmondta, hogy a projekt célja összhangban áll azokkal az elképzelésekkel, reformokkal, amelyek alapján a szakképzési centrum szakemberei is elképzelik a jövő szakképzését. Kiemelte, hogy a projekt sikerességének alapja egy olyan átfogó szemléletváltás megvalósítása, amelynek hatására „a mi iskoláink jobbá válnak”.

A projekt jó gyakorlatát a dunaújvárosi projekt koordinátora, dr. Glavanits Judit mutatta be, aki két fontos gondolatot emelt ki, amihez a tervezésnél és a kivitelezés során is Dr. Glavanits Judit Dr. Glavanits Judit ragaszkodtak: a fenntarthatóság és a kivitelezhetőség fontossága, ami azt jelenti, hogy a fejlesztések jelentős részét – lehetőségeikhez mérten – a szakképzési centrumban rejlő belső erőforrások felhasználásával kívánják megvalósítani. Az első mérföldkő teljesítésének feltétele számukra az volt, hogy a centrumban rejlő lehetőségeket, kapacitásokat maximálisan feltérképezve kerüljenek kidolgozásra az Intézkedési- és Cselekvési tervek. Dr. Glavanits Judit kiemelte, hogy lehetőséget biztosítottak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum pedagógusainak arra, hogy szabadon előállhassanak javaslatokkal, ötletekkel a projekttel kapcsolatban. Ennek a közös gondolkodásnak köszönhetően sikerült felderíteni a centrumon belüli „belső” lehetőségeket, és kiaknázni a centrum szakembereiben rejlő potenciált.

Projektindító rendezvény: 2018. szeptember 6-án egy nagyszabású sajtótájékoztató keretein belül számoltunk be a pályázat aktuális állásáról:

„Hét tagintézményünk folyamatos, aktív részvételével a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum megalkotta, az irányító hatóság elfogadta azt a Cselekvési tervet, amelynek segítségével, a GINOP-6.2.3. pályázat keretében az elkövetkező két évben dolgozni fogunk. A változás elkezdődött, ami érinti a diákjainkat, a szülőket, a tanárainkat, a kollégiumainkat, a tananyagainkat, a módszertanunkat. Már most rengeteg munka van mögöttünk és szerencsére látható jelei is vannak – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Csapó Gábor, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója a szeptember 6-án, a Lorántffy iskola kollégiumában megrendezett sajtótájékoztató résztvevőit. Elmondta, hogy azért is különleges ez a pályázati lehetőség, mert mi magunk találtuk ki, hogy milyen eszközökkel, milyen erőforrásokkal tudunk változtatni a saját életterünkön, a saját magunk filozófiáján. A pályázat egyértelmű célja a korai iskolaelhagyás mérséklése, a lemorzsolódás csökkentése. Azonban olyan komplex módon tudunk a rendszerhez nyúlni, hogy az egész ágazatunkat érintik a változások. Kiemelt szerepet kapott a kollégiumi környezet, a módszertani megújulás, a pedagógiai továbbképzés. A projektbe bevonjuk a családokat is, olyan programokkal, amelynek keretében a szülők, családtagok megismerhetik a diákok iskolai életét, a szakmai munkát, és az iskolával való együttműködés lehetőségeit.”

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a lemorzsolódás csökkentését szolgáló GINOP-6.2.3-17 projekt keretében az átfogó iskolai szemlélet kialakításának szem előtt tartásával komplex és fenntartható cselekvési terv került összeállításra. A cselekvési terv célja, hogy a pályázatban megjelölt 30 hónapos időtartam alatt a lehető legtöbb akut vagy visszatérő, lemorzsolódáshoz vezető problémára megoldást keressen, és a projekt futamideje alatt azokat sikeresen bevezesse az iskolák mindennapi rutinjába. A projekt önmagán túlmutató célja egy olyan fenntartható, önfejlesztő rendszer kialakítása, ahol a Centrum egyes tagintézményei nem csak a saját iskolájuk napi problémáit kezelik, hanem komplex gondolkodás keretében, a hosszú távú előnyök és hátrányok mérlegelése mellett, a többi tagintézmény meglévő jó gyakorlatának figyelembevételével kezeli a lemorzsolódás általános problémáját.

A DSZC a problémák megoldására előkészítette a Centrum szintű dokumentációk létrehozását, melyek a feltárt sajátos, helyi problémák kezelésére, megoldására vonatkozó módszertani útmutatóként fognak intézményesülni. Ilyenek: lemorzsolódási kézikönyv, módszertani kézikönyv, új tananyag módszertan, oktatás módszertan, mérés-értékelés módszertan, diákönkormányzat módszertan, közösségformálás – közösségépítő módszerek. A feladatok elvégzésére megalakultak a szakmai munkacsoportok, melyek a tanév kezdetén elkezdik a munkájukat.

A pályázat keretében a Centrum vállalta, hogy 11 projektmegvalósítási helyszínen 7 iskolában, a Centrumban és 2 kollégiumban valósítja meg a projektet. A tanulói célcsoport 200 fő, a bevont pedagógusok száma 80 fő, amelyből tervezetten legalább 72 fő akkreditált pedagógus továbbképzést teljesít sikeresen. A projekt keretében legalább 30 db kompetencia-alapú képzéshez kidolgozott új tananyag és 20 bevezetett új tananyag vagy módszertan kerül kialakításra.

A DSZC fenntartásában jelenleg két kollégium működik: a Lorántffy és a Rudas iskola kollégiumai. A projekt keretében a Lorántffy és a Rudas iskolákhoz tartozó kollégiumi épületekben jelentős infrastrukturális és építési beruházások valósulnak meg, amelyek kivitelezési munkái hamarosan befejeződnek.

 

A projektek keretében az alábbi infrastruktúra fejlesztések valósultak meg 110.000.000 Ft értékben:

- Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakiskolája és Kollégiuma Lajos király Utcai Telephelye (2400 Dunaújváros, Lajos király krt. 31.):

- Makerspace (Digitális Közösségi Alkotóműhely) helyiségeinek kialakítása: 37 159 890 Ft ·

 

- Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma (2400 Dunaújváros, Római krt. 47-49.) kollégium épülete:

- Kollégiumi épületben előtér aula kollégiumi előtér felújítási munkái:

- Kert helyiségben közösségi tér kialakítása

- Kollégiumi épületben KK tanterem felújítási munkái

- Kollégiumi KPK helyiség felújítása

- Kollégium épületében szabadidőterem (ping-pong) felújítási munkái

- Kollégium épületében tanulószobák felújítási munkái

- Rudas kollégium összesen: 33 368 601 Ft

 

- Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakiskolája és Kollégiuma Bocskai Utcai Telephelye (2400 Dunaújváros, Bocskai István u. 1/A.):

- Kollégiumi Lobby felújítási munkái:

- Kollégiumi tanuló szobák (3 db) felújítási munkái:

- Kollégium társalgó átalakítási munkái közösségi térré:

- Kollégiumi zsibongók (3db felújítási munkái)

-Lorántffy kollégium összesen: 39 471 508 Ft

 

 

Az infrastrukturális beruházások mellett jelentős eszközbeszerzésekre is sor került. A két kollégiumba táblák, függönyök, székek, asztalok, kanapék, tévék, hűtők, hangrendszerek érkeztek 50 millió forint értékben.

 

Sajtóközlemény, letölthető

 

Pedagógus továbbképzések

A Centrum a projekt keretében a következő témákban akkreditált pedagógus továbbképzéseket szervezett.

Az akkreditált képzések 2018 októberében kezdődtek és igazodva a tanévhez, 2019. augusztusában fejeződtek be. A képzések során összesen 188 kollégánk jutott hozzá a tanfolyamok, képzések elvégzését igazoló tanúsítványokhoz.

A képzések időbeni lezárást követően egyeztető megbeszélésen értékeltük a lebonyolító Eranger Kft-vel a tapasztalatokat. Az egyik részről Licskai Gergő ügyvezető és Matkovics István vezető tréner, illetve Pocsainé Varga Veronika főigazgató és Fábos Zsolt projektmenedzser értékelte a közel egy esztendő, illetve a 9 témában lebonyolított képzések tanulságait. Egyértelmű és egyhangú megállapítás volt, hogy színvonalas, valóban szakmai képzések zajlottak. Kollégáink nagyon nagy többsége rendkívül fegyelmezetten, precízen és motiváltan vett részt a programban. Ezúton is köszönet nekik!

A Centrum a projekt keretében a következő témákban rendezett akkreditált pedagógus továbbképzéseket.

 1. A hatékony vezető (vezetői kompetenciafejlesztés, vezetői stratégiai tervezés, döntéselmélet, időgazdálkodás)
 2. Pályaorientáció és tehetséggondozás, tehetségek azonosítása (Pályaorientáció, életpálya-tervezés módszertana pedagógusoknak)
 3. Prezentációs technikák a 21. századi igényeknek megfelelően, készségfejlesztés (előadói készségek fejlesztése, IKT-eszközhasználat, vizuális szemléltetés, digitális kompetencia-fejlesztés)
 4. Résztvevőközpontú oktatás, tehetségfejlesztés (felnőtt partneri viszony a tudásátadásban, résztvevőközpontú tematikafejlesztés, résztvevőkövetés, tanulástámogatás, fejlesztő mérés-értékelés, tehetségfejlesztés, módszertani kosár)
 5. Önismereti tréning, személyiségfejlesztés (önismeret, önbecsület, önfejlesztés, asszertivitás, az empátia és értő figyelem fejlesztése)
 6. Konfliktuskezelés tréning (konfliktuskezelési stratégiák egyéni és szervezeti szinten, különös tekintettel az iskolai kapcsolatokra)
 7. Stresszkezelés, pedagógus kiégést megelőző képzés (stressz oldó technikák, megküzdési/cooping erőforrások fejlesztése, célok, időbeosztás, kommunikáció)
 8. Projektmenedzsment (önálló projekttervezés és –megvalósítás lépési, módszerek)
 9. „Tükrözött osztályterem” módszerre vonatkozó képzés

 

 

2018. szeptember 21-én a GINOP-6.2.3 pályázat keretein belül rendeztük meg a Centrumban a család nagyrendezvényünket:

Megmozgattunk közel 800 diákot, eljött hozzánk 700 szülő, együtt dolgozott legalább 100 kollégánk, lezárattuk Dunaújváros belvárosát, nálunk koncertezett Raul és a Children of Distance, elment 1000 lángos és kürtőskalács, legalább 2000 palacsinta, kiosztottunk 1.750.000. forint nyereményt...

Centrumban a család weboldal

 

Zenés felvonulás a Dózsa György úton Zenés felvonulás a Dózsa György úton

A GINOP-6.2.3. pályázattal a hátunk mögött 2018 tavaszán döntöttünk arról, hogy megrendezzük a Centrumban a család programunkat. Akkor még nem igazán tudtuk, hogy a Centrum fennállásának legnagyobb rendezvényét tervezgetjük. Abból indultunk ki, hogy a tanév elején a kilencedikes diákjainkat szeretnénk köszönteni. Valahogy másképp. Aztán az lett a vége, hogy hazánk eddigi legnagyobb középiskolai gólyafesztiváljában találtuk magunkat.

A Centrumban a család rendezvény célja, hogy kilencedikes diákjainknak szervezünk egy óriási „Isten hozott bulit”, olyat, amit sokáig, nagyon sokáig nem fognak elfelejteni. Talán sokkal gyorsabban köttetnek majd a barátságok, megismerjük egymást, diákjaink közelebb kerülhetnek osztályfőnökeikhez… egyszerűbb lesz a beilleszkedés. Tudjuk, hogy az iskoláinkban folyó pedagógiai munka eredményességének egyik titka az, hogy milyen kapcsolatot tudnak/tudunk kialakítani a családokkal. Ezért is döntöttünk úgy, hogy rendezvényünkre meghívjuk diákjaink családját. Azt azért nem gondoltuk volna, hogy a szülőknek szóló meghívóra bődületes regisztráció lesz a válasz. Napokon belül összeállt egy közel 1000 fős potenciális, bár virtuális tömeg. A rendezvény utáni statisztikák szerint 704 szülő, hozzátartozó volt jelen.

Büszkék lehetünk (azok is vagyunk) arra az informatikai rendszerre, ami a Centrumban a család weboldalon jelent meg, ami alapja volt az osztályaink számára hirdetett játékos versenyeknek. Apropó. Játékok. Több előzetes feladatot adtunk kilencedikes osztályainknak. Különleges, vicces, érdekes osztályfotót és osztályzászlót kellett készíteniük, amire aztán pontot kaptak. Ezen a rendezvényen pontot kaptak mindenre. 22 állomást állítottunk fel a Lorántffy iskola tornapályáján, amit csak szerényen CentrumLand-nak neveztünk el. Volt itt boxgép, rodeó bika, paintball, szkandergép, léghoki, pontrarúgó, teherautó szimulátor. Komoly meccsek esetén szokták mondani, hogy nem babra megy a játék... Nos, 1 millió forintot ajánlottunk fel a legjobban teljesítő osztálynak, 500 ezret a másodiknak, míg 250 ezret a harmadiknak.

A Centrumban a család egyik különleges helyszíne és pillanata a Városháza téren volt. Élményszerű volt, ahogy a megadott időpontra egyszer csak előbukkantak az egyenpólóba öltözött iskolák kilencedikes osztályai. Ráadásul vidáman, jókedvűen, motiváltan. Öröm volt rájuk nézni. A Városháza téren fogadta a diákokat Cserna Gábor polgármester is, aki a rendezvény fővédnökeként köszöntötte a fiatalokat.

Ugyancsak feledhetetlenre sikeredett a kamionos felvonulásunk. Ez a negyedórás kis akció ugyan járt némi forgalmi fennakadással, kellett hozzá némi hivatalos engedély, dolgozott benne két tucat rendőr, de jó volt. A szervezésért, a kamionért köszönet jár a Bánki iskolának és a kamionon szolgálatot teljesítő dj-nek, Bogó Gábornak, aki saját bevallása szerint sem volt még hasonló szituációban.

Centrumban a család weboldal

Egy fiataloknak szóló fesztivál nem ér semmit zenei produkciók nélkül. Éppen ezért kerestünk és találtunk az érintett korosztálynak is tetsző fellépőket. Délben Raul lépett a színpadunkra, aki nem csak egyszerűen dunaújvárosi gyökerekkel rendelkezik, hanem egyenesen a Rudas iskolából indult zenei pályafutása. Délután négykor a Children of Distance koncertezett. Elementáris sikerrel.

Rudas 9.d Rudas 9.d

Centrumban a család weboldal

Az osztályversenyek végeredménye:

 

 1. Rudas. 9.d   Így utazta el az 1 milliós fődíjat a Rudas 9.d
 2. Lorántffy 9/3   A Lorántffy iskola 9/3 osztály kirándulása
 3. Hild 9/a A Hild 9.a osztálya így kirándult

 

A legeredményesebb diák a boxgépen: Komáromi Bence, Hild

A legeredményesebb diák a kalapácsos erőmérőn: Tóth Marcell, Dunaferr

Nyereményük 10 ezer forintos utalvány a Decathlon jóvoltából.

 

Centrumban a család weboldal

A Dunaújvárosi Hírlap beszámolója

A Dunaújváros Online beszámolója

 

 

Élménypedagógiai tananyagok készítése

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum a lemorzsolódás csökkentését szolgáló GINOP-6.2.3-17 projekt keretében az átfogó iskolai szemlélet kialakításának szem előtt tartásával komplex és fenntartható cselekvési tervet készített, amelynek része a pedagógiai módszertani megújulás. Ennek keretében a Centrum vállalta, hogy a pályázat keretében belső erőforrásai kiaknázásával 30 témakörben új, élménypedagógiai módszerekkel készülő tananyagot alakít ki, amelyekből 20-at az oktatásba is tartósan bevezet.

Belső kiválasztási folyamat eredményeként 30 témakörben születik új, elektronikus tananyag-tansegédlet vagy módszertani leírás, amely a modern kori diákok részére teszi érthetőbbé, könnyebben értelmezhetővé a tananyagot a pályázati felhívásnak és a benyújtott pályázatnak megfelelően. A projekt időszakában az elkészült anyagok több körös véleményezésen esnek át, hogy a projektidőszak végére végleges formát öltve, ténylegesen is alkalmazhatóak legyenek az oktatásban.

Az ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI TANANYAGOK a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum valamennyi pedagógusa számára elektronikusan elérhetőek.

 

 

A tehetségek gondozásának és értékelésének egyik fontos eszköze a példaképek bemutatása, az alumni programok. A Centrum néhány tagintézményében jelenleg is vannak ennek hagyományai, a helyben végzett, sikeres diákok sok esetben később foglalkoztatóként, együttműködő partnerként vesznek részt az iskola életében. A pályaorientációs feladatokhoz, a diákok pályaválasztási projektfeladataihoz kapcsolódóan a diákokat ösztönözzük az „öregdiákokkal” való kapcsolatfelvételre, a tapasztalatok megosztására.

 

 

 

 

 

 

Flashmob-verseny 2018.

Az iskola és a tágabb közösség közötti kapcsolatot építik a tagintézmények, diákok által megvalósított rendezvények, események. Igazodva a 21. századi igényekhez, pilot kezdeményezésként a Centrum minden tagintézményében a 9. évfolyamon ún. "flashmob-verseny" kerül meghirdetésre, amely keretében egy-egy osztály, szakmai közösség megmutatkozhat. Az eseményről minden esetben Youtube-videó készül, amelyen keresztül nem csak az iskola tagjai, de a tágabb kapcsolatrendszer is kifejezheti tetszését. A projekt keretében meghirdetett versenyek különlegessége, hogy az osztályfőnökök bevonása is szükséges a sikeres performance-hoz.  Hosszú távon is szükséges annak vizsgálata, hogy a 9. évfolyamosok milyen közösségi esemény keretében szerezhetnek pozitív élményeket az iskolán belül és kívül egyaránt.

 

 

 

 

 

Flashmob versenyt hirdettünk kilencedikes osztályaink között. A legjobb produkciónak pedig egy csocsóasztalt ígértünk. Megszületett az eredmény, a nyereményt Csapó Gábor főigazgató úr adta át.. Flashmob versenyt hirdettünk kilencedikes osztályaink között. A legjobb produkciónak pedig egy csocsóasztalt ígértünk. Megszületett az eredmény, a nyereményt Csapó Gábor főigazgató úr adta át..

 

Flashmob verseny 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Digitális önvédelem

Oktató-nevelő munkánk során nem megkerülhető problémát jelenthetnek a diákok digitális eszközhasználata során felmerülő kockázatok. Ennek szellemében a GINOP-6.2.3 pályázatba közvetlenül bevont osztályok számára 2019. április 9-én délelőtt „Digitális önvédelem” címmel rendeztünk tájékoztató előadást.

Részletes beszámoló a tájékoztató előadásról.

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók védelme egy olyan veszélyes közegben, mint az Internet fél-anonim, kontrollszegény világa, valóban rendkívül fontos, azonban mint a társadalmi problémákra általában, erre sem adható pusztán technológiai megoldás. Egy célprogram, vagy infrastruktúra szinten megvalósított szűrés mellett elengedhetetlen az oktatás, nevelés, az Interneten való eligazodáshoz szükséges ismeretek átadása is. A cél olyan digitális állampolgárok nevelése, akik felismerik a nem megfelelő tartalmakat és akik tudják, hogyan kerüljék el azokat, valamint mit tegyenek, ha mégis találkoznak ilyen helyzetekkel. Az önvédelem modern fogalmába a digitális önvédelem is bele tartozik.

 

Az önvédelmi oktatás második részében a fizikai önvédelemmel foglalkoztunk. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság jóvoltából diákjaink önkéntes alapon vehettek részt önvédelmi alapok elsajátítását célzó programban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módszertani kézikönyvek és szakanyagok készítése

A lemorzsolódás megelőzésére érdekében a DSZC vállalta, hogy különböző dokumentumokat készít, melyek alkalmasak a feltárt sajátos, helyi problémák kezelésére, megoldására.

 

A módszertani kézikönyvek elérhetőek, letölthetőek.

 

 

 

 

 

 

 

A Dunaújvárosi Hírlapban 2019. április 30.

Félidőben a félmilliárdos projekt

A Centrumban csak „6.2.3”-ként emlegetik azt az 550 milliós pályázatot, amelynek vállalt feladatait 30 hónap alatt kell végrehajtani. Félidőben már sok minden megvalósult és még mindig vannak tartalékok.

Hivatalosan GINOP-6.2.3-17 - A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum tagintézményeiben - elnevezést viseli a projekt és egy átfogó, összetett feladatsort kell végrehajtani a következő esztendő nyaráig. Alapvetően a beavatkozás célja a szakképzésben tanulók alapkészségeinek fejlesztése, a szakképzés eredményesebbé tétele, az iskolai teljesítmény növelése, a kilencedik osztályban történő lemorzsolódás megelőzése.

A programban jelentős infrastrukturális beruházások is történtek. 110 millió forintot fordított a Centrum a Lorántffy és a Rudas kollégiumok közösségi tereinek felújításra. Az infrastrukturális beruházások mellett jelentős eszközbeszerzésekre is sor került. A két kollégiumba táblák, függönyök, székek, asztalok, kanapék, tévék, hűtők, hangrendszerek érkeztek 50 millió forint értékben. Közel 40 millió forintba került egy úgynevezett Digitális Közösségi Alkotóműhely létrehozására. Ez utóbbi hely fontos szerepet tölt majd be a pályaorientációban, hiszen a most kialakított műhelyekben komplett szakmák nyújtanak gyakorlati lehetőséget a pályaválasztás előtt állók számára. Az alkotóműhely várhatóan szeptemberben nyitja meg kapuit.

Szeptemberben felmértük diákjaink anyanyelvi és matematikai kompetenciáit és akiknek szükségük van rá, azoknak a mai napig is tartunk felzárkóztató órákat.

A projekt egyik legnagyobb és leglátványosabb vállalása volt a tavaly szeptemberi Centrumban a család elnevezésű rendezvény, ami tulajdonképpen az újonnan érkezett kilencedikes diákok beszoktatását, beilleszkedését volt hivatott képviselni. Ennek a rendezvénynek lesz a párja júniusban a Figyelj, Anyu! - ahol a kilencedikesek megmutathatják meg szüleiknek, mit is tanultak az első középiskolai évük alatt.

Intézményi, illetve Centrum szintű, jó módszertant bemutató kézikönyvek is készülnek, melyek a diákönkormányzat munkájával, a kollégiumi élettel, oktatás módszertannal, a közösséghez tartozás élményével, illetve konkrétan a lemorzsolódással foglalkoznak. A pályázat egyik vállalása a pedagógiai módszertani megújulás is. Ennek keretében a Centrum vállalta, hogy 30 témakörben új, élménypedagógiai módszerekkel készülő tananyagot alakít ki, amelyekből 20-at az oktatásba is tartósan bevezet. Javában zajlanak az akkreditált pedagógus továbbképzések is, szerepelt már a témák között személyiségfejlesztés és stresszkezelés és hamarosan jönnek a nehéz pedagógiai helyzetek kezelése, a 21. századi prezentációs technikák, vagy a tükrözött osztályterem tanulásmódszertani eljárás is.

 

 

 

Figyelj, Anyu! - beszámoló

Figyelj, Anyu! a Dunaújvárosi Hírlapban

 

 

Digitális Közösségi Alkotóműhely

 

A Digitális Közösségi Alkotóműhely, olyan oktatási tér, nyitott műhely, ahol projekt alapú saját motivációból eredő kísérletezéssel a digitalizáció, a robotika mellett kipróbálhatók hagyományos szakmák, többek között a könnyűipar és faipar.

Digitális Közösségi Alkotóműhelyünket 2019. október 9-én ünnepélyes keretek között adtuk át.

A DKA weboldala.

Látogatóink megismerkedhetnek a lézergravírozás, a CNC maró, a hímzőgép, a 3D nyomtató, a drón és a robot működésével is. Fontosnak tartjuk, hogy a ma diákjai, akik a holnap szakembereivé válnak, ne a tegnap technikáját tanulják meg, hanem a holnap és a holnapután kihívásait sajátítsák el.

 

A GINOP-6.2.3 projektünk keretében, a közösséghez tartozás élményét erősítő egynapos programot szerveztünk tagintézményeink, illetve diákjaink részére. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum diákjai több turnusban, több napon keresztül utazhattak az Etyeken található Korda Filmparkba.

A program 2020 szeptemberében valósult meg.

 

GINOP-6.2.3 projektünk keretein belül valósítottuk meg a "DSZC Digitális Diák" online versenyünket.

Az online verseny felhívása.

A DSZC Digitális Diák versenyre beérkezett fotók gyűjteménye.

Ki van a maszk mögött? Videópályázat III.

Ki van a maszk mögött? Videópályázat II.

Ki van a maszk mögött? Videópályázat I.

 

 

Online projektzáró rendezvény

2021.03.25.

Zárórendezvény - Sajtóközlemény letölthető

 

 

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

H-2400 Dunaújváros, Római krt. 51/A
+36 25/743-136
+36 25/745-859 (fax)
titkarsag@dunaujvarosiszc.hu

Akadálymentesítési nyilatkozat